Organisation och ledning

Ribby förskola tillhör Tungelsta och Västerhaninges kommunala förskole område tillsammans med förskolorna Lida, Speldosan och Skogslinden. Vi arbetar för att ta till vara på varandras kompetenser och vi växer genom kollegialt lärande samt genom att vi samarbetar och inspirerar varandra till vidare utveckling.

På våra förskolor arbetar vi i storarbetslag och avdelningar. Dessa samarbetar vissa delar av dagen genom att exempelvis ha tvärgrupper och uteverksamhet tillsammans. Förskolläraren har ett avdelningsansvar och ska leda och fördela arbetet på sin avdelning men alla är delaktiga och lika viktiga oavsett yrkeskategori.

Ledningsgrupp

Vår ledningsgrupp består av olika kompetenser som alla förskolorna i området tar vara på. Vi har två pedagogistor, en ateljérista och en digitalista.

Pedagogista

Pedagogistans huvudsakliga arbetsuppgift är att ge pedagogisk handledning åt personal på förskolorna. Att finnas som ett stöd och bollplank för pedagogerna på förskolan i deras arbete i att planera, organisera och reflektera kring verksamheten och dess utveckling.

Pedagogistan stödjer även pedagogerna i synliggörandet av barnens projekterande och lärande. På detta sätt synliggör pedagogistan tillsammans med pedagogerna det systematiska kvalitetsarbetet.

Ateljérista

En ateljerista ska skapa och inspirera barnen att utforska olika perspektiv, att hitta individuella estetiska uttryckssätt i sin omvärld i samarbetet med övriga pedagoger på förskolan.

För att få syn på barnens läroprocesser dokumenteras barnen i deras utforskande. En viktig del i ateljerista rollen är att arbeta projektinriktat, då man utgår från barnens egna intressen, tankar och idéer.

Digitalista

En digitalista har som uppgift att inspirera, handleda och utveckla användningen av digitala möjligheter i undervisningen med barnen. Det innebär också att vara drivande i områdets IKT-utveckling(IKT= informations- och kommunikationsteknologi) och att handleda och utbilda personal inom digitala verktyg.

Samordnare

En samordnare på varje förskola ser till att all samordning fungerar, till exempel att det finns vikarie då någon ordinarie pedagog är ledig.

Specialpedagog

Tungelsta/Västerhaninge förskoleområde har en specialpedagog anställd i enheten.Pedagogerna har vid behov möjlighet att få handledning rörande barngruppen och/eller enskilda barn.

Specialpedagogen stödjer pedagogerna i arbetet med de barn i vår enhet som har språksvårigheter, funktionsnedsättningar, som utreds för eller har fått en diagnos. Det kan även handla om barn som upplevs utåtagerande, tysta eller har svårt att lämna vårdnadshavaren vid lämning. Specialpedagogen är också ett viktigt stöd i krissituationer.

 

Senast uppdaterad: 9 augusti 2021